تغلیظ و ترقیق لفظ جلاله “الله”

تغلیظ و ترقیق حرف “ل”:

تغلیظ در لغت به معنای چاق و فربه نمودن می باشد و در اصطلاح تجوید به معنای تفخیم و بزرگداشت است ولی فقط مختص حرف ( لام ) است.

ترقیق در لغت به معنای رقیق کردن است و در تجوید به معنای نازک و ظریف تلفظ کردن حرف می باشد. “ترقیق” (کم حجم و نازک)

پس در تجوید قرآن کریم در لفظ جلاله الله، اگر ماقبل حرف لام:

١) فتحه یا ضمه بیاید: لام تغلیظ می شود و دهان عمودی و پرحجم باز می شود.

مثال کلمه ای تغلیظ (تفخیم لام جلاله الله):

هُوَ الله، إنَّ اللهَ، رَسُولُ الله، یَدُ الله، نَصْرُ الله، وَلِیُّ الله

٢) کسره واقع شود: لام ترقیق می شود و دهان افقی و کم حجم باز می شود.

مثال کلمه ای ترقیق لام جلاله الله:

بِسْمِ الله، فِی الله، سَبیلِ الله، بَلِ الله، قُلِ الله

نکته: در سایر کلمات (غیر از الله)، حرف لام بدون استثناء “ترقیق” می شود.