آرشیو رسانه – صوت

صوت اول خطبه نماز جمعه – ۴۴ مگابایت

صوت دوم خطبه نماز جمعه – ۱۴ مگابایت