انواع وقف

سه نوع وقف در آخر کلمات وجود دارد که برحسب شرایط زیر باید انجام گیرد:  

١) اسکان (ساکن کردن) : کلماتی که حرف آخر آنها حرکات کوتاه فتحه یا ضمه یا کسره ( _َ_ِ_ُ ) یا تنوین جر و رفع ( _ٍ_ٌ ) باشد به هنگام وقف ساکن میشوند.

مانند:  

( رَبَّکَ ) که خوانده میشود:  ( رَبَّکْ )

( جَنّاتٍ ) که خوانده میشود: ( جَنّاتْ )

( مَقاعِدَ ) که خوانده میشود: ( مَقاعِدْ )

( نَفْسٍ ) که خوانده میشود: ( نَفْسْ )

( بَصیرٌ ) که خوانده میشود: ( بَصیرْ )

*استثناء وقف اسکان:

حرف مفتوح آخر کلمات هفتگانه:

در هنگام وصل: 

اَنَ (مکرر در قرآن) – لکِنَّ (٣٨ کهف) – اَلظُّنونَ (١٠ احزاب) – اَلَّرسولَ (٦٦ احزاب) – اَلسَّبیلَ (٦٧ احزاب) – سَلاسِلَ (٤ دهر) – قَواریرَ (١٥ دهر)

در هنگام وقف:

اَنَا – لکِنَّا – اَلظُّنونَا – اَلَّرسولَا – اَلسَّبیلَا – سَلاسِلَا – قَواریرَا

٢) ابدال (تبدیل کردن) : در دو حالت زیر انجام میشود 

الف) حرف (ة) آخر کلمه باشد : تبدیل به (هْ) میشه

مانند: 

( واحِدَةً ) که خوانده میشود : ( واحِدَهْ )

( نِعْمَةً ) که خوانده میشود: ( نِعْمَهْ )

( اَلصَّلٰوةُ ) که خوانده میشود: ( اَلصَّلٰوه )

ب) _ً در آخر کلمه باشد : تبدیل به الف مدی میشه

مانند :

( ماءً ) که خوانده میشود : ( ماءٰا ) 

( حِسٰابًا ) که خوانده میشود: ( حِسٰابٰا )

( هُدًی ) که خوانده میشود: ( هُدٰی )

٣) وقف بدون تغییر : وقتی که خود کلمه به حرف ساکن یا یکی از حرکات کشیده ختم شده باشد.

مانند: 

سُیِّرَتْ – سُطِحَتْ

اَوْحَیْنٰا – اَنْزَلْنٰا – قٰاموُا

برگرفته از کانال حافظان وحی